Domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory Věstonická v Brně, je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Brnem.  Jedná se o pobytové zařízení sociální péče, které v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, poskytuje registrovanou sociální službu Domov se zvláštním režimem (300 míst).
 

Posláním  služby   Domov se  zvláštním  režimem

je poskytnout bezpečné,  důstojné a spokojené prostředí občanům, kteří z důvodu nepříznivé sociální situace (onemocnění stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí) jsou závislí na pomoci jiné osoby. Tato pomoc jim nemůže být zajištěna členy rodiny   v domácím prostředí  nebo  jinými  službami   terénní    péče.   Podporujeme   klienty  služby v soběstačnosti a samostatnosti, podle jejich  individuálních možností  a schopností a umožňujeme jim důstojné dožití života.

Cíle služby Domov se zvláštním režimem 

 1. Poskytnout klientům zázemí, pocit jistoty a bezpečí. 

 2. Zjišťovat a udržovat individuální schopnosti a dovednosti klientů a v rámci individuálních plánů sledovat jejich vývoj.

 3. Udržet sociální vztahy mezi klientem, rodinou a přáteli.

 4. Umožnit klientovi důstojné dožití života. 

Naplňování cílů

 1. Služba je poskytována nepřetržitě, v průběhu poskytování mají klienti možnost se na pracovníky obracet se svými potřebami. Klienti jsou individuálně podporováni při orientaci  na  oddělení i domově, přilehlé zahradě. Klient, který je trvale upoutaný na lůžku, má v dosahu zvonek na přivolání personálu. 

 2. Ve spolupráci pracovníků přímé péče, aktivizace a rehabilitace se snažíme, aby si klienti udrželi co nejdéle samostatnost při jídle, oblékání, použití toalety apod. Respektujeme ale zároveň jejich schopnosti a individuální potřeby. 

 3. V  domově  pořádáme akce,  na  které zveme i příbuzné a známé našich klientů. Vzhledem k cílové skupině našich klientů, zdůrazňujeme v rámci osvěty nutnost návštěv, i když na ni klient vzápětí zapomene. 

 4. Pečujeme o klienty tak, aby dny prožívali v klidu, v pohodě, v čistotě, v příjemném prostředí, aby byly uspokojovány jejich základní potřeby a bylo k nim za každé situace přistupováno s úctou.

Cílová skupina

Služba je určena pro osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou nebo ostatními typy demencí, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu  od   55   let   výše,  a které   v   důsledku onemocnění  mají  sníženou  soběstačnost   a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tato pomoc jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí nebo jinými službami terénní péče. Tyto osoby mohou být omezeny ve svéprávnosti – pro rozhodování o druhu a způsobu poskytování služeb je v tomto případě soudem stanovený zástupce.

Poskytovaná služba je nabízena v rámci Jihomoravského kraje, případně zájemcům, kteří mají ke kraji vztah (mají zde příbuzné, rodiště). 
 

Alzheimerova nemoc a stařecká demence

Alzheimerova nemoc je závažné onemocnění mozku, které začíná pomalu a nenápadně. Varovným signálem bývá, že člověk začne trpět neobvyklou ztrátou paměti, chová se zmateně až agresivně a je schopen zabloudit i ve vlastním domě. Začíná být stále obtížnější vykonávat každodenní činnosti, které byly samozřejmostí. Pokud starší osoba neustále něco hledá, bývá to často přisuzováno jejímu věku, ale to nemusí být pravý důvod.
Typickým příznakem demence je, že člověk si pamatuje věci z dávné minulosti, ale činnosti, které dělal před krátkou chvílí si nedokáže vybavit (např. že obědval, co bylo k obědu, co je dnes za den, kam šel, kde bydlí, co je za denní dobu atd.). Přicházejí potíže s řečí, dochází ke změně osobnosti a chování.
Rozdíl mezi Alzheimerovou nemocí a stařeckou demencí  je ten, že Alzheimerova nemoc je způsobena rozpadem nervových buněk a stařecká demence je postupné odumírání mozkových buněk v důsledku přirozeného stárnutí organizmu. Alzheimerova nemoc je zatím nevyléčitelná.
Více informací o tomto onemocnění na http://www.alzheimer.cz/.

 

Specifika služby

 • Informace o klientech, o jejich zvycích, rituálech a potřebách, zjišťujeme z více zdrojů (od blízkých osob, předchozích poskytovatelů, pozorováním).

 • Při každodenních činnostech zajišťujeme klientům dohled personálu (podle individuálně zjištěných potřeb).

 • Přizpůsobujeme komunikaci:

 •       - jednoduché instrukce

 •       - sdělování co se děje, co se bude dít

 •       - opakování a připomínání každodenních činností

 •       - názorná forma (fotografie, obrázky, ukázka činnosti)

 •       - respektování rituálů klienta služby.

 • Klienti plánují průběh služby se svými klíčovými pracovníky.

 • Zjišťujeme, zda a kam klienti odcházejí samostatně z domova a zasahujeme pouze v případě ohrožení jejich života či zdraví (rizika sledujeme v individuálních plánech).

 • Při poskytování služby uplatňujeme režimová opatření – např. otočnou kliku u dveří; dveře,  jejichž  otevírání  je  zajištěno  kódovým  zámkem  –  kód  je  viditelně umístěn u kódovacího zámku; osobám odcházejícím z budovy C otvírá při odchodu pracovník recepce; uzavřený prostor zahrady.

Službu nemůžeme poskytnout:

 • z důvodu nedostatečné kapacity domova 

 • osobám, které nesplňují cílovou skupinu        

 • osobám, které vyžadují trvalou lékařskou ústavní péči

 • osobám, které trpí akutní infekční (TBC, žloutenka apod.), parazitární a pohlavní nemocí

 • osobám s úplnou ztrátou zraku a osobám s vážným sluchovým postižením

 • osobám s mentálním postižením

 • osobám drogově závislým

 • službu neumíme poskytnout alkoholikům v akutní fázi nemoci

 • pokud o službu žádá osoba, které zařízení vypovědělo smlouvu o poskytování téže služby (z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy) v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí

Zásady při poskytování sociální služby

 • Přiměřená míra péče a podpory – vychází z individuálních potřeb klienta, podporu poskytujeme v situacích, ve kterých si klient sám neporadí, úplná péče je poskytována v situacích, kdy spoluúčast klienta není možná. 

 • Dodržování práv klienta – poskytovatel dbá na to, aby byla zajištěna ochrana práv klienta.

 • Individuální  přístup  ke  klientovi  –  každý   klient  má  poskytované služby  na  základě  dohodnutých  osobních  cílů   a   plánů,   které   jsou   pravidelně   hodnoceny a přizpůsobovány aktuálním potřebám klienta.

 • Při    poskytování    služby   směřujeme   k    zapojení    klienta    do      života    domova  a podporujeme ho v kontaktech s vnějším prostředím, rodinou, přáteli, atd.

 • Transparentnost při poskytování služby – informujeme veřejnost o poskytované službě (nástěnky, webové stránky, časopis, letáčky). Informace o životě v domově také příležitostně prezentujeme ve „Vinohradském zpravodaji“, časopisu „Domovníček“, časopisu „Sociální služby“, v deníku „Rovnost“. 

Klientům nabízíme

 • Ubytování v jednolůžkových a vícelůžkových pokojích (úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení).

 • Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel. Klienti s dietou číslo 3 (strava bez dietního omezení) a 9 (diabetická strava) si mohou sami nebo prostřednictvím rodiny či klíčových pracovníků vybrat ve všední den z nabídky dvou jídel.

 • Ošetřovatelskou péči a rehabilitační péči podle ordinace lékaře, která je poskytována prostřednictvím   zaměstnanců   poskytovatele,   kteří    mají   odbornou   způsobilost k výkonu tohoto povolání. Lékařská péče je zajišťována prostřednictvím lékařů, kteří do domova docházejí. Klientovi zůstává zachováno právo volby ošetřujícího lékaře. Do zařízení docházejí odborní lékaři např. stomatolog, psycholog, psychiatr, urolog, oční lékař.

 • Pomoc při  zvládání  běžných  úkonů   péče  o  vlastní osobu (příprava  a podávání jídla a pití, porcování stravy, oblékání, svlékání, výběr oblečení, vrstvení oblečení, obouvání, zouvání, přesun na lůžko nebo vozík, vstávání z lůžka, uléhání, změna polohy, orientaci v prostředí domova i mimo něj) a podporu při udržení soběstačnosti.

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (mytí, koupání nebo sprchování, péče o ústa, základní péči o vlasy a nehty na rukou, při použití WC).

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podpora a pomoc při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob – výlety, vycházky).

 • Aktivizační činnosti (volnočasové a zájmové aktivity – dílny, zpívání, promítání, předčítání, canisterapie, procvičování paměti). 

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  –  zprostředkování  kontaktu  na  instituce,  doprovod  na  úřady, pomoc při komunikaci s úřady, vyplňování tiskopisů.

 • Duchovní služby (zajištění prostor pro provozování bohoslužebných úkonů, kaple).

 • S ohledem na klienty se sníženou schopností pohybu a potřeby pohybu ve známém prostředí, podporujeme klienty ve využívání veřejných služeb, které jsou občasně provozovány v prostorách domova a mohou je proto využívat i bez doprovodu. Jedná se o prodej textilu, drogerie, obuvi, dárkového zboží, květin, atd. Umožní klientům výběr dle vlastního uvážení a zajistí přímou komunikaci s prodejcem.

Personální zajištění služby

Sociální  služba   je realizována vlastními zaměstnanci. Převaha těchto zaměstnanců je určena k výkonu přímé obslužné péče. V týmu zaměstnanců jsou i obslužné profese určené pro zajišťování činností spojených se službou poskytovanou klientům (úklid, praní prádla, údržba, administrativa a stravování).
Zaměstnanci pečující o klienty: sociální pracovnice, pracovníci v sociálních službách, zdravotní sestry, nutriční terapeutka, fyzioterapeutky a aktivizační pracovníci.

Ubytování

Služba "domov se zvláštním režimem"  disponuje  jednolůžkovými pokoji (obsazují se již ubytovanými klienty, kteří jsou vedeni v pořadníku žadatelů o jednolůžkový pokoj, který vedou sociální pracovnice.),  dvoulůžkovými,  třílůžkovými a manželskými pokoji. Dvoulůžkový (třílůžkový) a jednolůžkový pokoj tvoří buňku, ke které přísluší WC a umývadlo a sprchový kout. Na každém oddělení jsou na chodbách koupelny a sprchové kouty. Pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi se vzpřimovacími hrazdami, v případě potřeby je možno využít boční zábrany (se souhlasem klienta nebo na základě doporučení lékaře), nočním stolkem, jídelním stolem, židlemi, vestavěnými skříněmi. Pokoj je možno doplnit drobnými předměty (poličky, obrázky), televizí, rádiem (poplatky si hradí klient). V případě potřeby má uživatel klient k dispozici jídelní stolek a WC křeslo.

 jednolůžkový pokoj společenská místnost 
  jednolůžkový pokoj                   společenská místnost
pokoj-2-L-(3).JPG

dvoulůžkový pokoj

 

Ošetřovatelská a zdravotnická péče

Ošetřovatelskou  péči zajišťují pracovníci v sociálních službách a zdravotnickou péči registrované zdravotní sestry  tak, aby vždy byly uspokojeny potřeby klientů, což představuje  pomoc při osobní hygieně a převlékání, roznášení stravy, pomoc při jídle, provádění jednoduchých rehabilitačních úkonů, zajišťování doprovodu klientů, zabezpečení úklidu, hygieny a základních zdravotních úkonů.
Poskytování péče slouží k doplnění vlastních schopností a dovedností klienta, služba posiluje soběstačnost a samostatnost klienta.
Domov nemá v  zaměstnaneckém poměru svého lékaře. Lékařská péče je zajištěna praktickými lékaři, kteří mají uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Lékaři pravidelně dochází do zařízení, vč. zabezpečení akutních stavů. Je na rozhodnutí klienta, zda se zaregistruje u lékaře, který do domova dochází nebo si zvolí jiného. V případě nutnosti je přivolána rychlá záchranná služba.
Upozorňujeme, že informace o zdravotním stavu klienta může poskytnout pouze lékař. 
Zajišťujeme specialisty - psychiatr, oční, internista, psychiatr, urolog, diabetolog, kožní, endokrinolog a stomatolog. Nabízíme také poradenství psychologa.
 

Aktivizace a rehabilitace 

Pracovníci aktivizace se v úzké  spolupráci s fyzioterapeutkou  zaměřují především na zachování soběstačnosti klientů a jejich postupného zapojování do systému vyplnění volného času dle zájmů a schopností. 
Klienti mají možnost se v "aktivizačních klubech" věnovat  šití, vyšívání, pletení, háčkování, tapiku, malbě na sklo, porcelán, kameny a hedvábí, lepení mozaiky, skládání puzzle, tvorbě dekorací dle ročních období, výrobě keramiky, pečení cukroví, perníčků, vaření, společenským hrám, tréninku paměti, kognitivních funkcí, poslechu rozhlasu, sledování videa, četbě, výuce na PC - internet. Tyto aktivizační činnosti procvičují jemnou motoriku a kognitivní schopnosti klientů. Účast v aktivizační dílně podporuje přirozené sociální vazby s vrstevníky a odbourává pocit osamění.
Sportovní činnosti (ruské kuželky, hry s míči, sportovní hry s opékáním uzenin) slouží k rozvoji pohybových schopností klientů.
Tradiční krojované důchodcovské hody s vlastnoruční výrobou krojů jsou určeny rovněž pro příbuzné a známé klientů a podporují přirozené rodinné sociální vazby.
Domov nabízí klientům psychoterapii, pohybovou terapii, canisterapii a muzikoterapii.

Rehabilitační péči provádí  registrovaná fyzioterapeutka.  

 • Léčba bolesti akutní a chronické - elektroléčebné přístroje - magnetoterpie, ultrazvuk, phyaction (léčba interferenčními proudy) 

 • Léčba dermatolocká - biolampa 3D, bioptronové lampy malé 

 • Vodoléčebné procedury - vířivka pro horní končetiny, vířivka pro dolní končetiny 

 • Posilovna - multifunkční přístroj, stacionární rotopedy mechanické, stacionární rotopedy elektrické, přenosný rotoped elektrický (imobilní klienti), přístroj Spoteee 

 • Pro nácvik a podporu vertikalizace ve stoji - Handycare elektrický zvedák se závěsným zařízením 

 • V tělocvičnách  a na jednotlivých odděleních probíhá skupinový léčebný tělocvik.    
 • ​Pokud má klient lékařem předepsanou rehabilitaci, provádí ji naše fyzioterapeutka (rehabilitační sestra), dle rozpisu lékaře. Kompenzační pomůcky (chodítka, mechanické vozíky, elektrické vozíky atd.) předepisuje ošetřující lékař ve spolupráci s odborným lékařem (např. ortoped, neurolog). Nejsme rehabilitační ústav. Rehabilitaci poskytují v DS 4 rehabilitační pracovníci. 
aktivizační dílna tělocvična
aktivizační dílna                             tělocvična

Stravování

Ve stravovacím provozu domova se připravuje racionální, dietní, diabetická i šetřící strava dle doporučení nebo předpisu lékaře. Strava se poskytuje v rozsahu: snídaně, oběd, svačina, večeře, u diabetiků druhá večeře, včetně nápojů - čaj, šťáva). Jídelní lístek je předem zveřejněn na nástěnce u jídelny a na nástěnkách na oddělení. Individuální stravovací potřeby klienta řeší nutriční terapeutka. 
Klienti s dietou číslo 3 (strava bez dietního omezení) a 9 (diabetická stravá) si mohou sami nebo prostřednictvím rodiny či klíčových pracovníků vybrat ve všední den z nabídky dvou poledních jídel.
Jednou měsíčně se schází zástupci klientů s nutriční terapeutkou, na schůzkách mohou projevit svá přání a připomínky.
Nutriční  terapeutka  navštěvuje  průběžně  jednotlivá  oddělení,  kontroluje   vydávání   stravy a zjišťuje spokojenost klientů.
 

Praní prádla

V prádelně DS je zajištěno praní a žehlení ložního prádla a osobního prádla klientů. Dle potřeby jsou zajištěny drobné opravy prádla a oděvů.
 

Úklid

Úklid všech prostor domova je zabezpečen zaměstnanci a je prováděn nejméně jedenkrát denně (dle potřeby vícekrát), v pokojích tak, aby bylo co nejméně narušeno soukromí klientů.
  

Další služby

Pracovníci domova podporují klienty ve využívání veřejných služeb, které jsou provozovány   v   prostorách   domova   a  mohou  je   proto  využívat i bez doprovodu. Jedná se o kadeřnické a holičské služby, služby pedikérky, prodej textilu, drogerie, obuvi, dárkového zboží, květin atd..
Již při jednání se zájemcem o službu, stejně tak jako při jednání za účelem podpisu smlouvy, sociální pracovnice upozorní na možnost využívání nejrůznějších služeb v sídlišti Vinohrady (nákupní centrum na Pálavském náměstí). Nabídka, včetně otevírací doby a případného telefonického kontaktu, je vyvěšena na nástěnkách na odděleních. 
Od domova je také dobře přístupný střed města.
Na nástěnkách je vyvěšen aktuální jízdní řád všech linek MHD, které v těsné blízkosti domova mají své zastávky (autobus, trolejbus a bezbariérový autobus).

Nákupy

Klienti   mají   možnost   drobných  nákupů  (potraviny,  minerálky,  hygienické  potřeby)  a tisku v kantýně. V domově se konají také malé trhy, kde je možno zakoupit textilní a drogistické zboží, kosmetiku, obuv a dárkové předměty. Pokud má klient zájem a není schopen nákupu bez doprovodu, může požádat o zajištění doprovodu pracovníka oddělení. Osamělý klient, který není schopen zajistit si nákup sám, může o nákup požádat sociální pracovnici nebo pracovníka oddělení. 

Kultura

Pravidelně   jsou   v  DS  pořádány  kulturní pořady a vystoupení.  Od besídek dětí z mateřských a základních škol, až po vystoupení profesionálních souborů, zejména hudebních a tanečních. Výhodou DS je skutečnost, že jsou k dispozici prostory i pro náročnější akce a vystoupení (posezení u cimbálu, hudební odpoledne, přednášky, divadelní vystoupení atd.). 
Pro věřící klienty se v DS konají pravidelné bohoslužby.
K dispozici je rozsáhlá knihovna.
Na kulturní a společenské akce v DS jsou rovněž taktéž zváni příbuzní a známí klientů.
Domov vydává vlastní časopis - Domovníček.
Každý rok v červnu pořádá domov výlet klientů na zajímavá místa - např. Muzeum kočárů, ZOO Jihlava, Papouščí ZOO, Pštrosí farma, Lednický skleník, parníky na Brněnské přehradě, různé výstavy atd.. Výletů se účastní také klienti používající invalidní vozík.
Pro věřící klienty se v DS konají pravidelné bohoslužby.
K dispozici je sozsáhlá knihovna.
V září se klienti a jejich příbuzní a známí účastní tradičních důchodcovských krojovaných hodů v zahradě DS.

 knihovna hody 
                  knihovna                                 hody
výlet zahrada 
           výlet                                                  zahrada

Informace o poskytovaných sociálních službách

Poskytovatel informuje o druhu, místě, poslání, cílech, zásadách poskytované služby a okruhu osob, kterým je určena prostřednictvím:

 • webových stránek www.ves.brnods.cz,

 • informačních letáků, které jsou k dispozici na recepci domova, obecních úřadech, léčebnách aj.,

 • informace o životě v domově příležitostně prezentujeme ve „Vinohradském zpravodaji“, časopisu „Domovníček“, časopisu „Sociální služby“, v deníku „Rovnost“,

 • informace o činnosti jsou zveřejněny i v informačních brožurách vydaných Magistrátem města Brna,

 • ústní informace podávají sociální pracovnice poskytovatele.

 

Jednání se zájemcem o službu

 • Základní informace lze získat od sociálních pracovnic telefonicky na tel. č. 544 121 566, 544 121 568 (po – pá 7:00 – 15:30 hod.). Na stejných telefonních číslech si lze dohodnout schůzku a prohlídku prostor domova (pondělí a středa  8:00 – 16:00 hod.).

 • Každý zájemce o poskytování sociální služby (nebo osoba, která ho zastupuje) obdrží při první návštěvě podrobné informace o nabídce služeb, poslání a cílech služby, specifikaci služby, cílové skupině, a dostane leták "Úhrada za poskytovanou službu". 

 • Sociální pracovnice zjišťuje, co zájemce od služby očekává a obě strany si v průběhu jednání vyjasní, zda mohou být splněna očekávání a požadavky zájemce poskytnutím služby. K informování zájemce využívá pracovnice dokumenty v listinné nebo obrázkové podobě.

 • Pokud zájemce nebo jeho zástupce projeví zájem o podání žádosti, obdrží formulář „Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby DS Věstonická“, včetně formuláře "Posudek o zdravotním stavu".

 • Po   odevzdání  vyplněné   žádosti, včetně zdravotního posudku, je žádost zaevidována a zájemce obdrží potvrzení o jejím přijetí.

 • Následně je u těchto zájemců o službu průběžně prováděn záznam z jednání (v místě aktuálního pobytu).

 • Pokud obdrží DS žádost poštou a jsou zde zákonné důvody pro odmítnutí poskytování služby (zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách), odpoví sociální pracovnice zájemci písemně s uvedením důvodu odmítnutí žádosti a poskytne seznam jiných vhodných zařízení.

 • V případě volné kapacity je s nabídkou volného místa osloven zájemce, který byl týmem pracovníků schválen k přijetí do DS. Sociální pracovnice telefonicky či písemně ověří, zda jeho zájem trvá a domluví termín jednání.

 • Zájemci je nabídnuto volné místo v konkrétním pokoji, který si může prohlédnout.

 • Sociální   pracovnice   při   jednání   vyjednává   rozsah   péče. Ptá se zájemce na rozsah a formu pomoci, která je přáním zájemce a v souladu s možnostmi poskytovatele. Vychází z individuálních potřeb zájemců. Jde o stanovení konkrétních četností, rozlišení (poradit, podpořit, provést) a udání četností (např. denně, pondělí až pátek apod.). K tomuto účelu využije dotazník „Dotazník pro vyjednávání o službě domov se zvláštním režimem“. Současně je s ním probráno definování jeho osobního cíle.

 • Zájemce obdrží zvací dopis, kde je uvedeno konkrétní datum přijetí do domova, seznam dokladů a dokumentace, dále orientační seznam vhodného oblečení a věcí (hygienické a ostatní potřeby), které by měl s sebou při stěhování do domova přinést. Sociální pracovnice se zájemcem zvací dopis podrobně probere, vysvětlí a zodpoví případné dotazy zájemce. 

 • K prostudování obdrží zájemce nebo jeho zástupce vzor "Smlouvy o poskytování sociální služby" + "Informace o zpracování osobních údajů" a "Domácí řád" v platném znění, informace o tom, jak lze podat stížnost, Upozornění na havarijní situace a osobní dotazník – „Biografie klientky/klienta“, který při nástupu odevzdá klient úsekové sestře.

 • V den přijetí je se zájemcem sepsána "Smlouva o poskytování sociální služby“, kde jsou rozebrána práva a povinnosti obou zúčastněných stran.

 

Časový rozsah služby

Domovem poskytovaná služba domov se zvláštním režimem je celoroční, zajišťovaná nepřetržitě, a to každý den po dobu platnosti smlouvy.
 

Metody práce s klientem

 • práce s jednotlivcem

 • práce se skupinou

 • sociální poradenství, informování

 • jednání se zájemcem o poskytování sociální služby (popř. jeho příbuznými, zmocněncem, opatrovníkem)

 • pozorování, vedení rozhovorů

 • plánování sociální služby, plnění individuálního plánu a dosahování osobních cílů klientů, vyhodnocování poskytování sociální služby

 • dotazníkové zjišťování

 • spolupráce s komunitou

 • spolupráce s veřejnými institucemi

 • studium a vyplňování předepsané dokumentace

 • analýza a vyhodnocování zjištěných skutečností

 • bazální stimulace

 • trénování běžných činností

 • trénování paměti

 • aktivizace, pomoc, podpora a péče

 • kulturní a společenské programy

 • skupinová cvičení

 • reminiscenční techniky

  

Způsob jakým jsou klienti zapojeni do rozhodování o využití služby

 • Zájemcům jsou poskytovány informace, nabídnuta prohlídka domova a jsou zváni na akce, které domov pořádá, a to ještě před jejich nástupem do domova.

 • Osoby, kterým má být nebo je služba poskytována, uplatňují vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace, rozsah poskytované služby vychází z individuálních potřeb. Pokud nejsou schopni svoji vlastní vůli vyjádřit, jsou používány náhradní metody např. fotografie, obrázky, piktogramy, empatická fantazie. Důležitá je spolupráce s rodinou a přáteli klienta, z důvodu získání informací pro výběr z rozsahu poskytovaných služeb (co by si pravděpodobně klient sám vybral).

 • Při  sepisování  Smlouvy   o   poskytování  sociální  služby se smluvní strany dohodnou, v jakém rozsahu budou služby poskytovány.

 • Každý klient je v kontaktu se svým klíčovým pracovníkem (důvěrníkem), se kterým společně vypracovávají individuální plány, stanovují a pravidelně hodnotí dosahování osobních cílů klienta. Klient je pravidelně opakovaně informován, že klíčového pracovníka může kdykoli změnit.

 • Jednou za 6 měsíců probíhají schůzky vedení domova se zástupci klientů, kde jsou klienti informování o záležitostech domova, rozhodných pro jejich život v domově a  mohou zde vyjádřit svá přání a připomínky. 

 • Klienti vědí o možnosti anonymního podání stížnosti, podnětu či připomínky, prostřednictvím schránek nebo ústního sdělení.

 • Všichni pracovníci domova se snaží spolupracovat s rodinami klientů a reagovat na jejich připomínky.

 • S klienty, kteří nedovedou přesně vyjádřit své názory a přání, jednáme velmi obezřetně, protože nechceme rozhodovat za ně (využití neslovní komunikace, vysledování schopnosti klienta dát najevo libost či nelibost, spolupráce s rodinou).

 

Způsob vyřizování stížností klientů

 • Domov má zpracovaná pravidla pro podávání stížností ve Standardu č. 7, kde je přesně popsán způsob podávání a vyřizování stížností.

 • Jednoduchou a srozumitelnou formou (obrázkovou a podrobnější písemnou formou) jsou na nástěnkách vyvěšeny instrukce, jak lze stížnost podat (ústně, písemně, telefonicky, e-mailem, anonymně, přes prostředníka), kdo, kdy a kde je přijímá a kdo stížnost bude vyřizovat a do jakého termínu obdrží stěžovatel odpověď, viz odkaz v Dokumentech - Podávání stížností.

 • Zároveň  jsou  klienti  informováni,  k  jakým  dalším  institucím   (uvedeny   jsou adresy a telefonní čísla) mohou podat svoji stížnost, pokud nebudou s odpovědí spokojeni.

 • Na každém oddělení a u recepce domova, je na přístupném místě schránka pro vhození stížnosti, připomínky či podnětu.

 • Všichni zaměstnanci byli seznámeni s tím, jak stížnost přijmout a předat pověřenému pracovníkovi k vyřízení, popř. jak pomoci stížnost klientovi napsat. Každou stížnost pracovníci vnímají jako podnět ke zkvalitnění své práce.

 • Za sdělení stížnosti považujeme také projev chování (činnost) – neslovní sdělení nelibosti.

Spoluúčast klienta ve službě

 • Finanční – výše úhrad je zachycena v dokumentu "Úhrady za poskytované služby", který  vychází   z   platné   legislativy (zákon č. 108/2006 Sb., a vyhláška č. 505/2006 Sb., v platném znění), který je zveřejněn na webových stránkách domova a je předáván zájemci o službu, individuální rozpis úhrady je obsažen ve Smlouvě o poskytování sociální služby.

 • Fyzická – spoluúčast na individuálním plánování služby, podávání návrhů a podnětů na případné úpravy služby, prezentace domova v tisku nebo médiích, návrhy na typy či obsah volnočasových aktivit, účast na dialogu s vedením domova při plánovaných schůzkách.

Ukončení poskytování služby

Ukončení poskytování služby, jak ze strany klienta, tak ze strany poskytovatele, je detailně rozepsáno   ve   Smlouvě    o   poskytování  sociální  služby,   včetně  postupu   podání  výpovědi a výpovědních lhůt.

Písemná výpověď ze strany klienta:
výpovědní lhůta činí 5 (pět) pracovních dnů a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi poskytovateli. Klient má právo vypovědět smlouvu bez udání důvodu.

Písemná výpověď ze strany poskytovatele:
výpověď je možná v případech kdy:

 • došlo ke změně poměrů klienta, zejména zdravotního stavu a poskytovatel není oprávněn  poskytovat   sociální  službu,  kterou v důsledku této změny klient potřebuje a požaduje 

 • poskytovatel v průběhu poskytování sociální služby zjistí, že klient zatajil důležité informace o svém zdravotním stavu, které by měly za následek odmítnutí uzavření smlouvy ze strany poskytovatele, z důvodu nesplnění podmínek stanovených pro cílovou skupinu poskytovatele

 • klient byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin (v době účinnosti této smlouvy)

 • klient pobývá mimo zařízení ve smyslu článku VII. bod 5 (Pobyt klienta mimo zařízení poskytovatele v délce nad 60 dní v kalendářním roce, je posuzován jako nesplnění nutné podmínky pro poskytnutí pomoci v nepříznivé sociální situaci zařízením poskytujícím sociální služby typu domov se zvláštním režimem – dle ustanovení § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a může být důvodem pro ukončení služby ze strany poskytovatele. Do této doby se nezapočítává pobyt klienta ve zdravotnickém zařízení.).

Výpověď ze strany poskytovatele je v těchto případech sjednaná na 1 (jeden) měsíc. Musí být dána písemně a musí být doručena klientovi, respektive jeho opatrovníkovi či jinému ustanovenému zástupci, je-li klient částečně nebo zcela nesvéprávný. Výpovědní lhůta počíná prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Klient je povinen nejpozději v poslední den této lhůty opustit zařízení poskytovatele a odnést si veškeré osobní věci.

 • klient  je  v   prodlení  s   úhradou sjednanou za poskytování sociálních služeb nejméně 1 (jeden) měsíc (tzn., nebyla uhrazena sjednaná úhrada za příslušný kalendářní měsíc do posledního dne kalendářního měsíce po něm následujícího) nebo opakovaná prodlení s placením úhrady.

Výpověď se v tomto případě sjednává na dobu 2 (dva) měsíce. Musí být dána písemně a musí být doručena klientovi, respektive jeho opatrovníkovi či jinému ustanovenému zástupci, je-li klient omezen ve svéprávnosti. Výpovědní lhůta počíná prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Klient je povinen nejpozději v poslední den této lhůty opustit zařízení poskytovatele a odnést si veškeré osobní věci. Pokud klient uhradí hotově na pokladně poskytovatele dlužnou částku nejpozději do posledního pracovního dne výpovědní lhůty, smlouva o poskytování sociální služby zůstává v platnosti.

Smluvní strany jsou povinny nejpozději v den odchodu klienta z domova vyrovnat veškeré vzájemné závazky, případně si vzájemně potvrdit, jaké závazky zůstávají nevyrovnány, a kdy budou splněny. Poskytovatel předá klientovi jeho doklady, pokud mu byly svěřeny do úschovy, cennosti a finanční prostředky svěřené do úschovy, písemné vyúčtování úhrady za poskytnuté služby. Klient vrátí klíče od pokoje, skříní, stolků a poskytovatelem zapůjčené předměty.

Materiální zabezpečení

Materiální a technické podmínky pro provoz služby v našem domově splňují podmínku danou § 79, odst. 1, písm. e) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Komplex  domova tvoří tři navzájem propojené budovy. Kapacita celého domova je 404 lůžek, z toho domova se zvláštním režimem 300 lůžek. Dvoulůžkový (třílůžkový) a jednolůžkový pokoj tvoří buňku, ke které přísluší WC, umývadlo, případně sprchový kout. Na každém oddělení jsou na chodbách WC a koupelny. Pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi, dle potřeby bočními zábranami, vzpřimovacími hrazdami, jídelním stolem a židlemi. K uložení osobních věcí slouží uzamykatelný noční stolek a vestavěné skříně. Pokoj je možno doplnit drobnými předměty   (poličky,  obrázky,  televize,  rádio,  křeslo).   Každý  klient   trvale  upoutaný na lůžko má k dispozici k lůžku jídelní stolek a WC křeslo.
Pro přípravu a výdej jídla slouží personálu na odděleních plně vybavené přípravny jídel. Na každém oddělení je jídelna, společenská místnost s čalouněným nábytkem, televizorem a pro kuřáky je zde kuřárna.
Všechny pokoje klientů jsou vybaveny signalizací pro přivolání personálu. Centrální panel je umístěn na sesterně. Na chodbách je signalizace hlášení požáru. Chodby jsou vybaveny bezpečnostními prvky (madla, protiskluzové podlahy).  K dispozici je zvedací zařízení pro koupání a přemísťování imobilních klientů a koupací vozíky. 
V   areálu  domova   je   kantýna  na  nákup  drobného  zboží.   V  přízemí   budovy   C   je   kaple k duchovnímu rozjímání a knihovna.
Pro skupinové rehabilitační cvičení jsou v suterénu k dispozici dvě velké tělocvičny vybavené posilovacími stroji, míči, kuželkami, tyčemi, therabandy, overbaly, zátěže různé hmotnosti, ribstoly, rotopedy a motomedem. Individuální rehabilitace je poskytována ve speciálně vybavené    tělocvičně.    Místnosti   pro  fyzioterapii   jsou    vybaveny    magnetoterapeutickými a ultrazvukovými přístroji, dále je k dispozici phyaction, biolampa, rotopedy aj. Místnost vodoléčby je vybavena vířivkou pro horní a dolní končetiny.
Pro aktivizační činnosti jsou využívány kromě prostorů na odděleních i dílny vybavené  pracovními stoly a pomůckami pro nácvik jemné motoriky a kuchyňkou s potřebným nádobím a  elektrospotřebiči.  Oblíbená  je  práce  s  hlínou  v  keramické   dílně,  která je vybavena pecí a kruhem. V přízemí domova a v dílně jsou zřízeny internetové koutky. 
Stravování je zajišťováno ve vlastním stravovacím provozu dle HACCP. Technické vybavení kuchyně odpovídá požadavkům na stravovací služby a hygienickým předpisům.
V suterénu domova je umístěno provozní zázemí - prádelna, úklid, šatny, údržba, sklady, ordinace a kanceláře.
Pro kulturní vyžití klientů slouží kinosál s podiem a zázemím pro účinkující a místnost klubovny, která je využívána také pro školení zaměstnanců.  Příjemné posezení nabízí pro klienty i jejich rodinné příslušníky terasa a prostorná zahrada.
Areál domova je celý bezbariérový. K pohybu a přesunu klientů slouží výtahy. Z důvodu zajištění bezpečnosti klientů je část přístupových prostor monitorována kamerami a sledována na vrátnici budovy A. Objekt je dle normy vybaven hasicími přístroji a hlásiči požáru.

zookoutek kaple 
           zookoutek                                   kaple
velká jídelna s kantýnou
   velká jídelna s kantýnou

Závěr

Vedení   domova    informuje   klienty   o   všech   důležitých   záležitostech  týkajících  se  života  v domově, a to na pravidelných schůzkách, jedenkrát za šest měsíců setkání všech klientů domova a jejich rodinných příslušníků s vedením domova. Informace pro klienty jsou pravidelně vyvěšovány nástěnkách.
Každou středu od 14:00 do 15:00 hodin mají možnost klienti i jejich rodinní příslušníci přednést své osobní problémy, přání či připomínky řediteli domova.
Snaha zajistit klid, pohodu a spokojenost klientů domova neznamená, že jsme uzavřeni před okolním světem. Naopak, kromě spolupráce s rodinou a ostatními příbuznými, Úřadem městské části, Senior klubem a jinými organizacemi zabývajícími se péčí o seniory, jsme přístupni každé plodné spolupráci. Ta začíná u poskytnutí prostor pro žáky odborného učiliště, kteří  se  v  DS  připravují  na  své  budoucí  povolání,  přes  odborné praxe studentů středních a vysokých škol, exkurze a výměnu zkušeností s pracovníky podobných zařízení, pořádání odborných  seminářů,   až    po   informace  všem  zájemcům,  kteří  mají stále ještě jistý odstup a nedůvěru k zařízením sociální péče.
Širokou veřejnost informujeme o poskytované službě prostřednictvím webových stránek, letáků a článků v tisku.
Pro komunikaci s rodinami klientů a veřejností využíváme internet. Zájemci o službu mají možnost sjednat si schůzku a prohlédnout si domov.