Domov pro seniory

Domov pro seniory Věstonická  má s poskytováním služeb již mnohaletou zkušenost. Služby poskytujeme od roku 1996 v zařízení, jehož zřizovatelem je statutární město Brno. Na základě rozhodnutí č. j.  JMK 104879/2007 vydaného Krajským úřadem Jihomoravského kraje ze dne
8. 8. 2007 je sociální služba Domov pro seniory zaregistrována (104 míst).
 

Poslání

Posláním služby Domov pro seniory je poskytnout bezpečné, důstojné a spokojené prostředí občanům, kteří z důvodu nepříznivé sociální situace (stáří či pro trvalé změny zdravotního stavu) mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí nebo jinými službami terénní péče. Dodržujeme základní lidská práva, podporujeme aktivní přístup k životu, který vychází z individuálního přístupu ke klientům, z individuálních cílů klientů a umožňujeme důstojné dožití života.

Cílem domova je

 1. Poskytovat klientům zázemí, pocit jistoty a bezpečí.

 2. Podporovat klienty v udržení soběstačnosti a samostatnosti.

 3. Pomáhat udržet sociální vztahy mezi klientem, rodinou a přáteli.

 4. Podporovat klienty, aby mohli přiměřeně ke svému věku a zdravotnímu stavu vést svůj život co nejvíce podobný životu, který vedli ve svém přirozeném prostředí. Umožnit důstojné dožití života.

Naplňování cílů

 1. Je pro nás důležité, aby bylo klientům v maximální možné míře zachováno soukromí, a aby se při pobytu v našem domově cítili v bezpečí. Klient má možnost obrátit se se svými požadavky na pracovníka na oddělení. V domově je nepřetržitá služba. Klient, který nemůže chodit, má v dosahu zvonek na přivolání personálu. 

 2. Ve spolupráci pracovníků přímé péče, pracovní aktivizace, rehabilitace a sociálních pracovníků se snažíme, aby si klienti udrželi co nejdéle získané schopnosti a dovednosti, které vedou k prodloužení jejich aktivního života. 

 3. V domově pořádáme akce, na které zveme i příbuzné a známé našich klientů.

 4. Usilujeme o to, aby naši klienti prožívali dny v klidu, v pohodě, v čistotě, v příjemném prostředí, aby byly uspokojovány jejích základní potřeby a bylo k nim za každé situace přistupováno s úctou.

Cílová skupina

Služba je určena pro seniory, od 60 let výše, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu, kteří z důvodu stáří či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí nebo jinými terénními službami sociální péče.
Poskytovaná služba je nabízena v rámci Jihomoravského kraje, případně zájemci, který má ke kraji vztah (má v kraji příbuzné, rodiště).

Službu nemůžeme poskytnout

 • z důvodu nedostatečné kapacity domova,

 • osobám, které nesplňují cílovou skupinu,

 • osobám s demencí a Alzheimerovou demencí,

 • osobám, které vyžadují trvalou lékařskou ústavní péči,

 • nejsme schopni poskytnout kvalitní službu osobám nevidomým a osobám s vážným sluchovým postižením,

 • osobám, které trpí akutní infekční, parazitární nebo pohlavní nemocí (TBC, žloutenka apod.),

 • osobám s mentálním postižením,

 • osobám s opakujícími se projevy agresivity a chováním znemožňujícím poskytování bezpečných služeb a soužití s ostatními klienty (dle lékařského posudku),

 • kvalitní službu neumíme poskytnout alkoholikům v akutní fázi, osobám drogově závislým a osobám se soudně nařízenou ochrannou léčbou,

 • zařízení nemůže splnit cíle žadatele v požadované kvalitě a rozsahu (požadavek vlastní dílny, požadavek vlastního celodenního vaření atd.),

 • pokud o sociální službu žádá osoba, které zařízení vypovědělo smlouvu o poskytování téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí, a to z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Zásady při poskytování sociální služby

 • Přiměřená míra péče a podpory - vychází z individuálních potřeb klienta, podporu poskytujeme v situacích, ve kterých si klient sám neporadí. Úplná péče je poskytována v situacích, kdy spoluúčast klienta není možná.

 • Dodržování práv klienta - poskytovatel dbá na to, aby byla zajištěna ochrana práv klienta. 

 • Individuální  přístup  ke   klientovi   -   každý   klient  má poskytované služby na základě     dohodnutých      osobních     cílů     a     plánů,   které    jsou     pravidelně     hodnoceny   a přizpůsobovány aktuálním potřebám klienta.

 • Při     poskytování    služby    směřujeme    k    zapojení     klienta     do   života   domova a podporujeme ho v kontaktech s vnějším prostředím, rodinou, přáteli, atd.

 • Transparentnost při poskytování služby - informujeme veřejnost o poskytované službě (nástěnky, webové stránky, časopis, letáčky). Informace o životě v domově také příležitostně prezentujeme ve "Vinohradském zpravodaji", časopisu "Domovníček", časopisu "Sociální služby", v deníku "Rovnost".

Klientům nabízíme:

 • Ubytování   v  jednolůžkových (Obsazují se klienty, kteří jsou již v DS ubytovaní a jsou vedeni v pořadníku žadatelů o jednolůžkový pokoj. Pořadník vedou sociální pracovnice.),  dvoulůžkových  a  třílůžkových   pokojích   (úklid,   praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení).

 • Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel. Klienti s dietou číslo 3 (strava bez dietního omezení) a 9 (diabetická strava) si mohou sami nebo prostřednictvím rodiny či klíčových pracovníků vybrat ve všední den z nabídky dvou jídel.

 • Ošetřovatelskou   péči  a rehabilitační  péči  podle ordinace  lékaře,  která  je poskytována  prostřednictvím   zaměstnanců   poskytovatele,   kteří   mají   odbornou   způsobilost k výkonu tohoto povolání. Lékařská péče je zajišťována prostřednictvím lékaře, který do domova dochází. Klientovi zůstává zachováno právo volby ošetřujícího lékaře. 

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, svlékání, přesun na lůžko nebo vozík, při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, při podávání jídla a pití, při prostorové orientaci, samostatném pohybu), podporu a nácvik soběstačnosti).

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, při použití WC).

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podpora a pomoc při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob).

 • Aktivizační   činnosti   (volnočasové   a   zájmové   aktivity;   pomoc  při  obnovení  nebo  upevnění  kontaktu  s  přirozeným  sociálním  prostředím;   nácvik a upevňování motorických    psychických    a    sociálních    schopností    a   dovedností),    individuální i skupinové aktivity.

 • Pomoc  při  uplatňování  práv, oprávněných  zájmů   a   při   obstarávání   osobních záležitostí  -  zprostředkování   kontaktu   na   instituce,  doprovod na úřady, pomoc při komunikaci s úřady, vyplňování tiskopisů. 

 • Duchovní služby (zajištění prostor pro provozování bohoslužebných úkonů, kaple).

 • Klienty podporujeme v kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. Dle   zájmu   klientů   zabezpečujeme  kadeřnické,  holičské,  pedikérské  služby   v   DS  a drobné nákupy. Drobné nákupy zajišťují pracovníci domova na požádání osamělých a imobilních klientů. Zajišťujeme také služby stomatologa, internisty, urologa, psychiatra, diabetologa, očního lékaře atd. Umožňujeme tak klientům výběr dle vlastního uvážení (výběr služeb v DS nebo mimo DS) a zajišťujeme tak přímou komunikaci s prodejcem nebo provozovatelem služby.

Personální zajištění služby

Sociální  služba   je   realizována  vlastními zaměstnanci. Převaha těchto zaměstnanců je určena k výkonu přímé obslužné péče. V týmu zaměstnanců jsou i obslužné profese určené pro zajišťování činností spojených se službou poskytovanou uživatelům (úklid, praní prádla, údržba, administrativa a stravování).
Zaměstnanci pečující o klienta: sociální pracovnice, pracovníci v sociálních službách, fyzioterapeutky, aktivizační pracovníci, nutriční terapeutka.
 

Ubytování

Domov pro seniory   disponuje   jednolůžkovými (obsazují se již ubytovanými klienty, kteří jsou vedeni v pořadníku žadatelů o jednolůžkový pokoj, který vedou sociální pracovnice),  dvoulůžkovými,   třílůžkovými a manželskými pokoji.  Většina  dvoulůžkových   a  jednolůžkových   pokojů   tvoří   buňku,  ke které přísluší WC a umývadlo, u některých je sprchový kout a balkon. Na každém oddělení jsou na chodbách koupelny a sprchové kouty. Pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi, dle potřeby a se souhlasem klienta bočními zábranami, vzpřimovacími hrazdami, nočním stolkem, jídelním stolem, židlemi, vestavěnými skříněmi. Pokoj je možno doplnit drobnými předměty (poličky, obrázky), televizí, rádiem (poplatky si hradí klient). V případě potřeby má klient k dispozici jídelní stolek a WC křeslo.

Ošetřovatelská a zdravotnická péče

Ošetřovatelskou  péči zajišťují pracovníci v sociálních službách a zdravotnickou péči registrované zdravotní sestry tak, aby vždy byly uspokojeny potřeby klientů, což představuje pomoc při osobní hygieně a převlékání, roznášení stravy, pomoc při jídle, provádění jednoduchých rehabilitačních úkonů, zajišťování doprovodu klientů, zabezpečení úklidu, hygieny a základních zdravotních úkonů.
Poskytování péče slouží k doplnění vlastních schopností a dovedností klienta, služba posiluje soběstačnost a samostatnost klienta.
Domov nemá v zaměstnaneckém poměru lékaře. Lékařská péče je zajištěna  čtyřmi praktickými lékaři, kteří mají uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Lékaři pravidelně dochází do zařízení, vč. zabezpečení akutních stavů. Je na rozhodnutí klienta, zda se zaregistruje u lékaře, který do domova dochází nebo si zvolí jiného. V případě nutnosti je přivolána rychlá záchranná služba. Upozorňujeme, že informace o zdravotním stavu klienta může poskytnout pouze lékař. Zajišťujeme specialisty - psychiatr, oční, internista, psychiatr, urolog, diabetolog, kožní, endokrinolog a stomatolog. Nabízíme také poradenství psychologa.

 
dvojlůžkový pokoj  jednolůžkový pokoj 
dvoulůžkový pokoj                jednolůžkový pokoj 
jídelna na oddělení
       jídelna na oddělení

Aktivizace a rehabilitace

Aktivizační pracovníci se v úzké  spolupráci s fyzioterapeutkami  zaměřují především na zachování soběstačnosti klientů a jejich postupného zapojování do systému vyplnění volného času dle zájmů a schopností.
Klienti v "aktivizačních klubech" mají možnost věnovat se šití, vyšívání, pletení, háčkování, tapiku, malbě na sklo, porcelán, kameny, hedvábí, lepení mozaiky, skladáním puzzle, tvorbě dekorací dle ročních období, výrobě    keramiky,  pečení  cukroví,   perníčků,   vaření,    společenským    hrám,    tréninku    paměti a kognitivních funkcí, poslechu rozhlasu, sledování videa, četbě, výuce na PC - internet. Tyto aktivizační činnosti procvičují jemnou motoriku a kognitivní schopnosti klientů. Účast v aktivizační dílně podporuje přirozené sociální vazby s vrstevníky a odbourává pocit osamění.
Sportovní činnosti (ruské kuželky, hry s míči, sportovní hry s opékáním uzenin) slouží k rozvoji pohybových schopností klientů.
Tradiční krojované důchodcovské hody s vlastnoruční výrobou krojů jsou určeny rovněž pro příbuzné a známé klientů a podporují přirozené rodinné sociální vazby.
Domov nabízí klientům psychoterapii, pohybovou terapii, canisterapii a muzikoterapii.
 
Rehabilitační péči  provádí na jednotlivých odděleních registrovaná fyzioterapeutka.

 • Léčba bolesti akutní a chronické - elektroléčebné přístroje - magnetoterpie, ultrazvuk, phyaction (léčba interferenčními proudy)

 • Léčba dermatolocká - biolampa 3D, bioptronové lampy malé

 • Vodoléčebné procedury - vířivka pro horní končetiny, vířivka pro dolní končetiny

 • Posilovna - multifunkční přístroj, stacionární rotopedy mechanické, stacionární rotopedy elektrické, přenosný rotoped elektrický (imobilní klienti), přístroj Spoteee.

 • Pro nácvik a podporu vertikalizace ve stoji - Handycare elektrický zvedák se závěsným zařízením

 • V tělocvičnách  a na jednotlivých odděleních probíhá skupinový léčebný tělocvik.  
 • ​Pokud má klient lékařem předepsanou rehabilitaci, provádí ji naše fyzioterapeutka (rehabilitační sestra), dle rozpisu lékaře. Kompenzační pomůcky (chodítka, mechanické vozíky, elektrické vozíky atd.) předepisuje ošetřující lékař ve spolupráci s odborným lékařem (např. ortoped, neurolog). Nejsme rehabilitační ústav. Rehabilitaci poskytují v DS 4 rehabilitační pracovníci. 
 tělocvična  aktivizační dílna
           tělocvična                                 aktivizační dílna

Stravování

Ve stravovacím provozu domova se připravuje racionální, dietní, diabetická i šetřící strava dle doporučení nebo předpisu lékaře. Klient má možnost výběru ze dvou variant jídel - oběd. Jednou měsíčně se schází zástupci klientů s nutriční terapeutkou.  
Klienti s dietou číslo 3 (strava bez dietního omezení) a 9 (diabetická strava) si mohou sami nebo prostřednictvím rodiny či klíčových pracovníků vybrat ve všední den z nabídky dvou poledních jídel.
Na schůzkách mohou projevit svá přání a připomínky. Nutriční terapeutka navštěvuje průběžně jednotlivá oddělení, kontroluje vydávání stravy a zjišťuje spokojenost klientů.
 

Praní prádla

V prádelně DS je zajištěno praní a žehlení ložního prádla a osobního prádla klientů. 
Dle potřeby jsou zajištěny opravy a nenáročné úpravy prádla a oděvů.

 

Úklid

Úklid všech prostor domova je zabezpečen zaměstnanci a je prováděn nejméně jedenkrát denně (dle potřeby vícekrát), v pokojích tak, aby bylo co nejméně narušeno soukromí klientů.

 

Další služby

Pracovníci domova podporují klienty ve využívání veřejných služeb, které jsou provozovány  v   prostorách   domova   a   mohou   je   proto   využívat   i  bez doprovodu. Jedná se o kadeřnické a holičské služby, služby pedikérky, prodej textilu, drogerie, obuvi, dárkového zboží, květin atd..
Již při jednání se zájemcem o službu, stejně tak jako při jednání za účelem podpisu smlouvy, sociální pracovnice upozorní na možnost využívání nejrůznějších služeb v sídlišti Vinohrady (nákupní centrum na Pálavském náměstí). Nabídka, včetně otevírací doby a případného telefonického kontaktu, je vyvěšena na nástěnkách na odděleních.
Od domova je také dobře přístupný střed města. Na nástěnkách je vyvěšen aktuální jízdní řád všech  linek  MHD,  které  v   těsné   blízkosti   domova   mají   své   zastávky  (autobus, trolejbus a bezbarierový autobus).
 

Nákupy

Klienti     mají     možnost    drobných   nákupů    (potraviny,    minerálky,    hygienické    potřeby)  a  tisku   v   kantýně.  V   domově   se   konají   také   malé  trhy, kde je možno zakoupit textilní a drogistické zboží, kosmetiku, obuv a dárkové předměty. Pokud má klient zájem a není schopen nákupu bez doprovodu, může požádat o zajištění doprovodu pracovníka oddělení. Osamělý klient, který není schopen zajistit si nákup sám, může o nákup požádat sociální pracovnici nebo pracovníka oddělení. 
 

Kultura

Pravidelně   jsou  v  DS  pořádány   kulturní  pořady a vystoupení. Od besídek dětí z mateřských a základních škol, až po vystoupení profesionálních souborů, zejména hudebních a tanečních. Výhodou DS je skutečnost, že jsou k dispozici prostory i pro náročnější akce a vystoupení (posezení u cimbálu, hudební odpoledne, přednášky, divadelní vystoupení aj.).
Pro věřící klienty se v DS konají pravidelné bohoslužby.
K dispozici je rozsáhlá knihovna.
Domov vydává vlastní časopis - Domovníček
Na kulturní a společenské akce v DS jsou rovněž zváni příbuzní a známí klientů.
V červnu jsou pro klienty pořádány výlety (např. Muzeum kočárů, ZOO Jihlava, Papouščí ZOO, Pštrosí farma, Lednický skleník atd.). Výletů se účastní také klienti používající invalidní vozík.
V září se klienti a jejich příbuzní a známí účastní tradičních důchodcovských krojovaných hodů v zahradě DS.

 
kaple výlet 
              kaple                                            výlet
hody

                 hody

Informace o poskytovaných sociálních službách

Poskytovatel informuje o druhu, místě, poslání, cílech, zásadách poskytované služby a okruhu osob, kterým je určena prostřednictvím:

 • webových stránek www.ves.brnods.cz,

 • informačních letáků, které jsou k dispozici na recepci domova, obecních úřadech, léčebnách aj.,

 • informace o životě v domově příležitostně prezentujeme ve „Vinohradském zpravodaji“, časopisu „Domovníček“, časopisu „Sociální služby“, v deníku „Rovnost“,

 • informace o činnosti jsou zveřejněny i v informačních brožurách vydaných Magistrátem města Brna,

 • ústní informace podávají sociální pracovnice poskytovatele.

Jednání se zájemcem o poskytnutní pobytové sociální služby

 • Základní informace lze získat od sociálních pracovnic telefonicky na tel. č. 544 121 566, 544 121 568 (po – pá 7:00 – 15:30 hod.). Na stejných telefonních číslech si lze dohodnout schůzku a prohlídku prostor domova (pondělí a středa 8:00 – 16:00 hod.).

 • Každý zájemce o poskytování sociální služby obdrží při první návštěvě podrobné informace o nabídce služeb, poslání a cílech služby, specifikaci služby, cílové skupině, a dostane leták Úhrady za poskytovanou službu.

 • Sociální pracovnice zjišťují, co zájemce od služby očekává a obě strany si v průběhu jednání vyjasní, zda mohou být splněna očekávání a požadavky zájemce poskytnutím služby.

 • Pokud zájemce projeví zájem o podání žádosti, obdrží formulář „Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby DS Věstonická“, včetně formuláře "Posudek o zdravotním stavu".

 • Po odevzdání vyplněné žádosti, včetně posudku o zdravotním stavu, je žádost zaevidována a zájemce dostane potvrzení o jejím přijetí.

 • Následně je u těchto zájemců o službu průběžně prováděn záznam z jednání (v místě aktuálního pobytu).

 • Pokud obdrží DS žádost poštou, a jsou zde zákonné důvody pro odmítnutí poskytování služby (zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách), odpoví sociální pracovnice zájemci písemně s uvedením důvodu odmítnutí žádosti a poskytne seznam jiných vhodných zařízení.

 • V případě volné kapacity je s nabídkou volného místa osloven zájemce, který byl týmem pracovníků schválen k přijetí do DS. Sociální pracovnice telefonicky či písemně ověří, zda jeho zájem trvá a domluví termín jednání. 

 • Zájemci je nabídnuto volné místo v konkrétním pokoji, který si může prohlédnout.

 • Sociální   pracovnice   při   jednání vyjednává o rozsahu péče. Ptá se zájemce na rozsah a formu pomoci, která je přáním zájemce a je v souladu s možnostmi poskytovatele. Vychází z individuálních potřeb zájemců. Jde o stanovení konkrétních četností, rozlišení (poradit, podpořit, provést) a udání četností (např. denně, ráno a večer, pondělí až pátek apod.). K tomuto účelu využije dotazník „Dotazník pro vyjednávání o službě domov pro seniory“. Současně je se zájemcem probráno definování jeho osobního cíle.

 • Zájemce obdrží zvací dopis, kde je uvedeno konkrétní datum přijetí do domova, seznam dokladů a dokumentace, dále orientační seznam vhodného oblečení a věcí (hygienické a ostatní potřeby), které by měl s sebou při stěhování do domova přinést. Sociální pracovnice se zájemcem zvací dopis podrobně probere, vysvětlí a zodpoví případné dotazy zájemce. 

 • K prostudování obdrží zájemce nebo jeho zástupce vzor "Smlouvy o poskytování sociální služby" + "Informace o zpracování osobních údajů", "Domácí řád" v platném znění, informace o tom, jak lze podat stížnost, a dále pak Upozornění na nouzové a havarijní situace a návod, jak v takových situacích postupovat.

 • V den přijetí je se zájemcem sepsána "Smlouva o poskytování sociální služby“, kde jsou rozebrána práva a povinnosti obou zúčastněných stran.

Časový rozsah služby

Domovem pro seniory Věstonická je poskytovaná služba domov pro seniory celoročně, je zajišťovaná nepřetržitě, a to každý den po dobu platnosti smlouvy.
  

Metody práce s klientem

 • práce s jednotlivcem

 • práce se skupinou

 • sociální poradenství, informování

 • jednání se zájemcem o poskytování sociální služby 

 • pozorování, vedení rozhovorů

 • plánování sociální služby, plnění individuálního plánu a dosahování osobních cílů klientů, vyhodnocování poskytování sociální služby

 • dotazníkové zjišťování

 • spolupráce s komunitou

 • spolupráce s veřejnými institucemi

 • studium a vyplňování předepsané dokumentace

 • analýza a vyhodnocování zjištěných skutečností

 • bazální stimulace

 • aktivizace, pomoc, podpora a péče

 • kulturní a společenské programy

 • skupinová cvičení

 

Způsob, jakým jsou klienti zapojeni do rozhodování o využití služby

 • Domov dbá na to, aby už prvotní rozhodnutí zájemce, zda chce službu využít nebo ne, bylo učiněno samotným zájemcem.

 • Zájemcům jsou poskytovány veškeré informace, nabídnuta prohlídka domova a jsou zváni na akce, které domov pořádá, a to ještě před jejich nástupem do domova.

 • Při sepisování "Smlouvy o poskytování sociální služby" si klient dohodne, v jakém rozsahu budou služby poskytovány.

 • Každý klient je v kontaktu se svým klíčovým pracovníkem, se kterým společně vypracovávají individuální plány, stanovují a pravidelně hodnotí dosahování osobních cílů klienta.

 • Jednou za 6 měsíců probíhají schůzky vedení domova, na které jsou zváni všichni klienti. Na těchto schůzkách jsou klienti informování o záležitostech domova rozhodných pro jejich život v domově a  mohou zde vyjádřit svá přání a připomínky. 

 • Klienti vědí o možnosti anonymního podání stížnosti, podnětu či připomínky, prostřednictvím schránek.

 • Všichni pracovníci domova se snaží spolupracovat i s rodinami klientů a vždy reagovat na jejich připomínky.

 

Způsob vyřizování stížností klientů

 • Domov má zpracovaná pravidla pro podávání stížností ve Standardu č. 7, kde je přesně popsán způsob podávání a vyřizování stížností.

 • Jednoduchou a srozumitelnou formou jsou na nástěnkách vyvěšeny instrukce, jak lze stížnost podat (ústně, písemně, telefonicky, e-mailem, anonymně, přes prostředníka), kdo, kdy a kde je přijímá a kdo stížnost bude vyřizovat a do jakého termínu obdrží stěžovatel odpověď, viz odkaz v Dokumentech - Podávání stížností.

 • Současně   jsou   klienti   informováni,  k  jakým dalším institucím (uvedeny jsou adresy a telefonní čísla) mohou podat svoji stížnost, pokud nebudou s odpovědí spokojeni.

 • Na každém oddělení a u recepce domova, je na přístupném místě schránka pro vhození stížnosti, připomínky či podnětu.

 • Všichni zaměstnanci byli seznámeni s tím, jak stížnost přijmout a předat pověřenému pracovníkovi k vyřízení, popř. jak pomoci stížnost klientovi napsat.

 

Spoluúčast klienta ve službě

 • Finanční – výše úhrad je zachycena v dokumentu "Úhrady za poskytované služby", který   vychází   z   platné   legislativy (zákon č. 108/2006 Sb., a vyhláška č. 505/2006 Sb., v platném znění), který je uveřejněn na webových stránkách domova a je předáván zájemci o službu.   Individuální   rozpis   úhrady   je   obsažen   ve    "Smlouvě o poskytování sociální služby".

 • Fyzická – spoluúčast na individuálním plánování služby, podávání návrhů a podnětů na případné úpravy služby, prezentace domova v tisku nebo médiích, návrhy na typy či obsah volnočasových aktivit, účast na dialogu s vedením domova při plánovaných schůzkách.

 

Ukončení poskytování služby

Ukončení  poskytování  služby,   jak  ze   strany   klienta,  tak ze strany poskytovatele, je detailně rozepsáno ve "Smlouvě o poskytování sociální služby", včetně postupu podání výpovědi a výpovědních lhůt.

 • Písemná výpověď ze strany klienta:

výpovědní lhůta činí 5 (pět) pracovních dnů a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi poskytovateli. Klient má právo vypovědět smlouvu bez udání důvodu.

 • Písemná výpověď ze strany poskytovatele:

Výpověď je možná v případech kdy:

 • došlo ke změně poměrů klienta, zejména zdravotního stavu a poskytovatel není oprávněn   poskytovat   sociální  službu, kterou v důsledku této změny klient potřebuje a požaduje 

 • poskytovatel v průběhu poskytování sociální služby zjistí, že klient zatajil důležité informace o svém zdravotním stavu, které by měly za následek odmítnutí uzavření smlouvy ze strany poskytovatele, z důvodu nesplnění podmínek stanovených pro cílovou skupinu poskytovatele

 • klient byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin (v době účinnosti této smlouvy)

 • klient pobývá mimo zařízení ve smyslu článku VII. bod 5 (Pobyt klienta mimo zařízení poskytovatele v délce nad 60 dní v kalendářním roce, je posuzován jako nesplnění nutné podmínky pro poskytnutí pomoci v nepříznivé sociální situaci zařízením poskytujícím sociální služby typu domov pro seniory – dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a může být důvodem pro ukončení služby ze strany poskytovatele. Do této doby se nezapočítává pobyt klienta ve zdravotnickém zařízení.).

Výpověď ze strany poskytovatele je v těchto případech sjednaná na 1 (jeden) měsíc. Musí být dána písemně a musí být doručena klientovi, respektive jeho opatrovníkovi či jinému ustanovenému zástupci, je-li klient částečně nebo zcela nesvéprávný. Výpovědní lhůta počíná prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Klient je povinen nejpozději v poslední den této lhůty opustit zařízení poskytovatele a odnést si veškeré osobní věci.

 • klient   je   v   prodlení  s úhradou sjednanou za poskytování sociálních služeb nejméně 1 (jeden) měsíc (tzn., nebyla uhrazena sjednaná úhrada za příslušný kalendářní měsíc do posledního dne kalendářního měsíce po něm následujícího) nebo opakovaná prodlení s placením úhrady. 

Výpověď se v tomto případě sjednává na dobu 2 (dva) měsíce. Musí být dána písemně a musí být doručena klientovi, respektive jeho opatrovníkovi či jinému ustanovenému zástupci, je-li klient omezen ve svéprávnosti. Výpovědní lhůta počíná prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Klient je povinen nejpozději v poslední den této lhůty opustit zařízení poskytovatele a odnést si veškeré osobní věci. Pokud klient uhradí hotově na pokladně poskytovatele dlužnou částku nejpozději do posledního pracovního dne výpovědní lhůty, smlouva o poskytování sociální služby zůstává v platnosti.

 • Klient zvláště hrubým způsobem narušil soužití klientů. Za zvláště hrubý způsob narušení soužití je považováno zejména napadení jiného klienta nebo pracovníka poskytovatele, krádež, verbální agresivita vyšší intenzity, vyhrožování fyzickým napadením, které může důvodně vzbudit obavy u jiného klienta nebo u pracovníka poskytovatele. 

 • Klient nerespektuje lidskou důstojnost a práva zaměstnanců poskytovatele.

Výpověď ze strany poskytovatele je v těchto případech sjednaná na 5 (pět) pracovních dní, musí být dána písemně a musí být doručena klientovi, respektive jeho opatrovníkovi či jinému ustanovenému zástupci, je-li klient částečně nebo zcela nesvéprávný. Výpovědní lhůta počíná prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
Smluvní strany jsou povinny nejpozději v den odchodu klienta z domova vyrovnat veškeré vzájemné závazky, případně si vzájemně potvrdit, jaké závazky zůstávají nevyrovnány, a kdy budou splněny. Poskytovatel předá klientovi jeho doklady, pokud mu byly svěřeny do úschovy, cennosti a finanční prostředky svěřené do úschovy, písemné vyúčtování úhrady za poskytnuté služby. Klient vrátí klíče od pokoje, skříní, stolků a poskytovatelem zapůjčené předměty.
 

Materiální zabezpečení

Materiální a technické podmínky pro provoz služby v našem domově splňují podmínku danou § 79, odst. 1, písm. e) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Komplex    domova    tvoří    tři    navzájem    propojené budovy.  Kapacita   celého   domova   je 404 lůžek,   z   toho   domova   pro   seniory   104   lůžek.  Většina  dvoulůžkových  (třílůžkových)  a  jednolůžkových pokojů   tvoří  buňku,   ke   které   přísluší   WC   a    umývadlo, u některých je sprchový kout. Na každém oddělení jsou na chodbách koupelny a sprchové kouty. Pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi, dle potřeby bočními zábranami, vzpřimovacími hrazdami, nočním stolkem, jídelním stolem, židlemi, vestavěnými skříněmi. Pokoj je možno doplnit drobnými předměty (poličky, obrázky, televize, rádio - koncesionářské poplatky si hradí klient). Každý klient upoutaný na lůžko má k dispozici jídelní stolek a WC křeslo.
Pro přípravu a výdej jídla slouží personálu na odděleních plně vybavené přípravny jídel. Na každém oddělení je jídelna, společenská místnost s čalouněným nábytkem, televizorem a pro kuřáky je zde kuřárna.
Všechny pokoje klientů jsou vybaveny signalizací pro přivolání personálu. Centrální panel je umístěn na sesterně. Na chodbách je signalizace hlášení požáru. Chodby jsou vybaveny bezpečnostními prvky (madla, protiskluzové podlahy).  K dispozici je zvedací zařízení pro koupání a přemísťování imobilních klientů a koupací vozíky. V areálu domova je kantýna pro nákup  drobného  zboží.   V   přízemí  budovy C se nachází kaple pro duchovní rozjímání klientů a knihovna. 
Pro skupinové rehabilitační cvičení jsou v suterénu k dispozici dvě velké tělocvičny vybavené posilovacími stroji, míči, kuželkami, tyčemi, therabandy, overbaly, zátěžemi různé hmotnosti, ribstoly, rotopedy a motomedem. Individuální rehabilitace je poskytována ve speciálně vybavené tělocvičně. 
Místnosti   pro  fyzioterapii  jsou   vybaveny   magnetoterapeutickými a ultrazvukovými přístroji, dále je k dispozici phyaction, biolampa, rotopedy atd. Místnost vodoléčby je vybavena vířivkou pro horní a dolní končetiny.
Oddělení aktivizace využívá čtyři dílny vybavené šicími stroji, pracovními stoly a pomůckami pro nácvik jemné motoriky a kuchyňkou s potřebným nádobím a elektrospotřebiči. Oblíbená je práce s hlínou v keramické dílně, která je vybavena pecí a kruhem. Ve velké jídelně je zřízen internetový koutek.
Stravování je zajišťováno ve vlastním stravovacím provozu dle HACCP. Technické vybavení kuchyně odpovídá požadavkům na stravovací služby a hygienickým předpisům.
V suterénu domova je umístěno provozní zázemí - prádelna, úklid, šatny, údržba, sklady, ordinace a kanceláře.
Pro kulturní vyžití klientů slouží kinosál s podiem a zázemím pro účinkující a místnost klubovny, která je využívána také pro školení zaměstnanců a Věstonickou akademii pro klienty.  
Příjemné posezení nabízí pro klienty i jejich rodinné příslušníky terasa a prostorná zahrada.
Areál domova je celý bezbariérový. K pohybu a přesunu klientů slouží výtahy. Z důvodu zajištění bezpečnosti klientů je část přístupových prostor monitorována kamerami a sledována na vrátnici budovy A. Objekt je dle normy vybaven hasicími přístroji a hlásiči požáru.

velká jídelna s kantýnou knihovna 
  velká jídelna s kantýnou                    knihovna
zookoutek 

    zookoutek

Závěr

Vedení   domova   informuje   klienty  o   všech   důležitých   záležitostech   týkajících     se   života v domově,   a   to  na   pravidelných schůzkách, jedenkrát  za  6  měsíců  na  setkání  všech   klientů   domova  nebo jejich rodinných příslušníků s vedením domova. Informace pro klienty jsou pravidelně vyvěšovány na nástěnkách.
Každou středu od 14:00 do 15:00 hodin mají možnost klienti i jejich rodinní příslušníci přednést své osobní problémy, přání či připomínky řediteli domova.
Snaha zajistit klid, pohodu a spokojenost klientů domova neznamená, že jsme uzavřeni před okolním světem. Naopak, kromě spolupráce s rodinou a ostatními příbuznými, Úřadem městské  části  Vinohrady  a  Líšeň,   Senior klubem  a  jinými  organizacemi zabývajícími se péčí o seniory, jsme přístupni každé spolupráci. Ta začíná u poskytnutí prostor pro žáky odborného učiliště, kteří se v DS připravují na své budoucí povolání, přes odborné praxe studentů středních a vysokých škol, exkurze a výměnu zkušeností s pracovníky podobných zařízení, pořádání odborných seminářů, až po informace všem zájemcům, kteří mají stále ještě jistý odstup a nedůvěru k zařízením sociální péče.
Širokou veřejnost informujeme o poskytované službě prostřednictvím webových stránek, letáků a článků v tisku. Pro komunikaci s rodinami klientů a veřejností využíváme internet.
Zájemci o službu mají možnost sjednat si schůzku a prohlédnout si domov.